055-7370026

 

 

 

 

 

 

Garantie/ Levering’s voorwaarden van Isoheat Isolatietechniek

Isoheat Isolatietechniek garandeert dat het isolatiewerk is uitgevoerd overeenkomstig de bij de start van de
werkzaamheden van toepassing zijn de kwaliteitseisen*).
Het isolatiebedrijf garandeert gedurende de garantieperiode:
1. de deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen;
2. de in attesten*) of documentatie*) genoemde isolatiewaarde;
3. het rot- en schimmelproef zijn van de isolatie;
4. de isolatie geen spouwmuurankers, balken of andere matterialen aantast
5. dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt.
6. dat het isolatiewerk voldoet aan de kwaliteitseisen dan wel aan het daarover in de opdrachtbevestiging
en toegezonden documentatie vermelde.
-De garantie heeft een looptijd van 15 jaar vanaf het moment van gereedkomen van de
isolatiewerkzaamheden en gaat in op het moment van de volledige betaling van het isolatiewerk.
-Een aanspraak op de garantie kan worden ingediend door de houder van het garantiebewijs onder
overlegging van het origineel te samen met de betreffende factuur / facturen en betalingsbewijs.
-Facturen dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn van 10 dagen. Indien opdrachtgever niet
in staat is binnen de betalingstermijn de factuur te kunnen voldoen dan dient de opdrachtgever dit
schriftelijk aan te geven aan Isoheat Isolatietechniek. Mocht opdrachtgever niet in de gelegenheid zijn
om de factuur te kunnen voldoen dan dient dit schriftelijk te worden aangegeven binnen de betalingstermijn
van 10 dagen. Indien er geen tijdige betaling of schriftelijk overleg is geweest vanuit de opdrachtgever
dan brengt Isoheat Isolatietechniek vijftig euro voor administratieve en herinnering’s kosten in rekening.
-Eventuele klachten over de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden moeten schriftelijk binnen veertien
dagen na ontvangst van de betreffende factuur worden ingediend.
-Aanspraken op de garantie dienen binnen twee weken nadat deze geconstateerd zijn / redelijkerwijs
geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven te worden ingediend bij Isoheat
isolatietechniek. Aanspraken op de garantie dienen echter altijd te worden ingediend voordat de
garantieperiode is verlopen, ongeacht het tijdstip waarop de schade is geconstateerd.
-Deze garantie is beperkt tot het door Isoheat verhelpen, herstellen of vervangen van gebreken
aan het isolatiewerk of gedeelte(n) daarvan. Dit op een door Isoheat te bepalen (werk)wijze
waartoe de houder van het garantiebewijs Isoheat de gelegenheid dient te geven. Overige
(financiƫle) aanspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
-De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag
van de opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar
zich de klacht voordoet.
Uitgesloten zijn:
-Schade welke niet is terug te voeren op materiaal- en / of montagefouten.
-Schade ten gevolge van externe invloeden, ongeacht de aard hiervan, anders dan door normaal
gebruik.
-Indien door derden reparaties, vernieuwingen of wijzigingen aan het werk zijn verricht / aangebracht.
-Schade ontstaan door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden
aan de gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd .

-Bewaar het garantiebewijs met de betreffende factuur en het betalingsbewijs,